Bậc Thầy mô phạm

Chủ nhật - 21/12/2014 10:56

Gương sáng ngời về bậc Thầy mô phạm trong đời sống chúng ta noi theo là hình ảnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã vì chúng sanh mà khai sáng đạo mầu, cùng với hạnh nguyện 49 năm thuyết pháp độ sanh cả đời cũng không sao sánh kịp đại nguyện của Ngài. Con đường đức Từ Phụ đã đi, ta đang đi, không có hoa và bướm, không có kẻ rước người đưa, không có những đoàn tùy tùng theo hầu hạ, mà là con đường của ánh sáng chân lý tối thượng, với gia tài duy nhất là bình bát thô sơ và ba mảnh y vàng giải thoát...

Là đệ tử Phật, cụ thể là hàng ngũ xuất gia với chí nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, là hoài bảo duy nhất kết thành nên bậc Thầy mô phạm trong đời:
            “Nhất bát thiên gia phạn
            Cô thân vạn lý du
            Kỳ vi sanh tử sự
            Giáo hóa độ xuân thu”
Vì thế hơn bao giờ hết, bất cứ lúc nào người xuất gia cũng phải sống trong Chánh pháp và vâng giữ, thực hành lời Phật dạy:
“Thứ nhất, phải trì trai giữ giới làm nền tảng,
Thứ hai, phải tìm minh sự chỉ dạ công phu,
Thứ ba, phải biết Tâm tính rốt ráo tỏ rõ,
Thứ tư, phải làm các phúc lành giúp cho gốc Đạo được sung túc,
Thứ năm, phải kết duyên lành cho gốc lành mỗi thêm lớn,
Thứ sáu, biết rõ nhân quả đừng quá vọng động
Thứ bảy, trừ phá tà ma, xa lìa ngoại đạo...”
(Theo “ Phật thuyết Đại thừa Kim Cương Kinh Luận”)
Gương sáng ngời về bậc Thầy mô phạm trong đời sống chúng ta noi theo là hình ảnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã vì chúng sanh mà khai sáng đạo mầu, cùng với hạnh nguyện 49 năm thuyết pháp độ sanh cả đời cũng không sao sánh kịp đại nguyện của Ngài. Con đường đức Từ Phụ đã đi, ta đang đi, không có hoa và bướm, không có kẻ rước người đưa, không có những đoàn tùy tùng theo hầu hạ, mà là con đường của ánh sáng chân lý tối thượng, với gia tài duy nhất là bình bát thô sơ và ba mảnh y vàng giải thoát... Hình ảnh cao vời bất tuyệt ấy mãi mãi in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta, đó là bậc Thầy mô phạm mà  hôm nay chúng ta đang cố gắng thực hiện.
Đôi khi, vì bận bịu với bao nhiêu “ khách trần phiền não, bao nhiêu trần lao nghiệp chướng” mà chúng ta không nghĩ đến những điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Ta cứ nghĩ rằng công lao tu hành của mình đáng được hưởng phước báu, nên chúng ta lại quyên trưởng dưỡngđạo tâm mà chỉ o nuối sống cái xác thân tứ đại này.Như thế thì lấy gì để tiếp nối mạng mạch của Như Lai mà Hoằng dương Chánh pháp.Dẫu biết rằng con đường đi lên bậc Thánh hiền muôn vàn gian khó, nhưng với bổn hoài làm người Tăng sĩ, làm bậc Thầy mô phạm thì chắc hẩn không ai dám thờ ơ với hạnh nguyện to lớn này.
Nếu muốn không cô phụ chí nguyện ấy, chúng ta hãy lắng lòng nghe lời Phật dạy: “Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Trong thế gian có nhiều tà sư, ngoại đạo chẳng biết việc lành dữ nhân quả ra sao. Chẳng hiểu sự ứng hiện của Luân hồi quả báo. Tâm cứ điên cuồng, tin theo tà kiến, tôn thờ Thần Quỷ, làm theo giáo Pháp tà mị, phỉnh gạt người đời, giết hại biết bao trâu, dê, lợn,ngựa,... Tham ăn rượu thịt, bày đặt gọi là cúng tế Trời, Đất, Quỷ, Thần để cầu phúc, cầu thọ, trấn giữ nhà cửa, thân mệnh. Lấy cớ dâng Quỹ, Thần, ăn lường của người. Lại thêm vẽ bùa, niệm chú truyền dạy người khác, nói gạt rằng: “bùa chú này có công năng cứu độ người sinh về cõi Trời”.
Bởi ham muốn tài vật của người, để nuôi dưỡng thân sống. Đều do tà kiến sinh ra. Như giết mạng mà cứu được mạng, thì các bậc vương hầu thường sống đời đời không chết. Như vẽ bùa,niệm chú mà cứu độ được người thành Đạo, thì thầy Tà được lên Trời hết. Có lẽ nào lại được như vậy.Trong đời người mê tín những tà mị, cùng nhau mà dẫn vào địa ngục ...” (Theo “ Phật thuyết Đại thừa Kim Cương Kinh Luận”).
Hơn bao giờ hết, chúng ta phải luôn biết thức tỉnh tự tâm, thấu rõ luật nhân quả tội phước mà siêng năng làm điều lành, chuyên trì tu tập để hướng dẫn chúng sanh không tọa lạc vào con đường ma ngoại đạo. Chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn chánh niệm trong từng hơi thở, vì nếu không khéo thì dễ bị tà ma lôi cuốn, khiến đời sống trở nên đau khổ, buồn phiền. Bởi trong đời mạt pháp này, ngày càng xuất hiện rất nhiều pháp bất thiện, lôi kéo con người đi theo chúng và làm những điều gây hại cho tự thân và tha thân. Như lời đức Phật dạy: “Khi ta nhập diệt rồi, có nhiều thứ Ma ba tuần xen vào trong Pháp ta.
-          Ở chùa cạo đầu mặc áo Phật, chung lộn với người đời, ăn thịt uống rượu, nhơ bẩn đất Phật. Đấy là ngoại đạo thứ nhất.
-          Còn có người dắt vợ, đem con vào chùa. Học theo tà thuật cho là để truyền lại cho đệ tử. Ăn thịt uống rượu. Cũng đi làm chay, tụng kinh cho người. Không phải ông thầy, không phải người tục. Đó là ngoại đạo thứ hai.
-          Còn có những người tà, trên thì không có thầy truyền, dưới thì không có thầy chứng, bị ma quỹ ám ảnh, mê muội. Trí biết bậy bạ, cho là thôn gminh. Chẳng có công tu, tự xưng thành đạo. Bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt ngươi đời, theo vào đường tà, diệt hạt giống Trí của Phật. Đấy là ngoại đạo thứ ba.
-          Lại có người lam theo việc hữu hình, học phép hữu vi, vẽ bùa, thỉnh chú, đuổi quỹ, sai thần, phỉnh gạt người đời. Ác kiến càng nhiều thì chính kiến của Phật càng bị tiêu diệt. Đây là ngoại đạo thứ tư.
-          Còn có người y theo việc tốt xấu, học theo chiêm quẻ, bàn luận cát hung, xem bói xem tướng, nói trước những điều họa phúc, dối chúng gạt người, tiêu diệt con mắt chính Pháp của Phật. Đây là ngoại đạo thứ năm.
-          Lại có người sửa soạn hình tướng, bụng trống lòng cao. Mình không có tài năng mà lòng tự cao, cho là mình giỏi, chưa có chứng ngộ nói là đã chứng, đã ngộ. Học được một hai câu nói của Phật, cho mình đã thấu lý. Chẳng ăn dầu, muối, trà, quả, tương, dấm. Chấp theo tà tướng, dối gạt người không trí. Cah83ng cầu xem Kinh, niệm Phật. Chẳng cần làm Phúc tham Thiền. CHẳn cần xuất gia hụ giới. Chẳng ca62nti2m Thầy học Đạo. Dám đem sắc tha6nuy63n giả này mà ví cùng Phật không khác. Lừa gạt người không biết vào hắc ám. Dứt đoạn căn lành, tiêu diệt hạ giống Trí Tuệ. Hay chấp trước những sự khờ khạo, ngu si. Đây là ngoại đạo thứ sáu.
Sáu hạng ngoại đạo này là Ma ba tuần, đến thời mạt Pháp, xen vào giáo Pháp của ta, phá hoại Già Lam, hủy báng chính Pháp của Phật, chê bai những giáo tướng, nghi thức tụng niệm.
Nên, Phật dạy các vị Bồ tát Đại thừa phải đem nguyện lực tùy chỗ ứng hiện. Hoặc làm vị Đế vương, hoặc làm vị Tể quan, hoặc làm vị Trưởng giả, đều ở chỗ làm vị Đàn việt để tiêu trừ tà đạo, ủng hộ chính Pháp, không cho tà ma tự tiện quấy phá, y theo lời Phật dạy. Đây mới là Đệ tử của Phật. Còn như thuận theo tà là đồng với Ma ba tuần, hủy báng Pháp Đại thừa, đọa vào Địa ngục như tên bắn.
Hễ đã mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được.
-          “Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc có Thiện nam Tín nữ căn tính chậm tối, phúc đức ít ỏi, tuy tin Phật tu hành mà lòng không tỏ sáng. Cái công phu chưa xong, làm sao độ được người?
Đức Phật dạy: Căn tính tuy là chậm tối mà có tín tâm bền chắc chân thật, chẳng bỏ trai giới, thường thường phát nguyện sám hối, các tội lỗi trước chẳng dám sai lầm. Đến khi tai nạn nghiệp chướng được tiêu diệt hết, lòng nguyện đủ rồi thì có Tuệ tính phát ra, hiện tiền được sáng suốt tỏ ngộ, thất Tính thành Phật”.
-          Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Có người khi còn nhỏ tạo nhiều nghiệp ác, già rồi mới tu có được thành Phật không?
-          Đức Phật dạy: Biển khổ không bờ bến. Nếu quay đầu lại thì thấy bờ kia ở phía sau lưng. Nếu như có người hồi tâm phát nguyện tu hành, bỏ điêù trái theo điều phải, cải ác làm lành, trường trai giữ giới, học hỏi chính Pháp. Bất kỳ già trẻ đều thành Phật đạo.
-          Bồ tát Văn Thù hỏi Phật: Hoặc có Thiện nam Tín nữ một đời ăn chay giữ giới luật, gieo trồng căn lành. Đến già sa ngã, bỏ ăn chay, phạm cấm giới, sau bị quả báo gì?
-          Đức Phật dạy: Những chúng sanh như vậy, tuy có căn lành mà kh6ng có nguyện lực lớn, không có chính trì kiến, xa lìa  thầy bạn, quên hết công lao tu hành khi trước, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức tu hành, tâm sinh điên đảo, không thành Phật đạo...
Hễ đã mất thân người, muôn kiếp khó trở lại được”.
(Theo “Phật thuyết Đại thừa Kim Cương Kinh Luận”)
Thế đó, bao nhiêu nghiệp xấu ác mà những con Ma ba tuần đã len lỏi trong chốn Thiền môn hay giữa thế gian này, đã được đức Phật nói trước rõ ràng. Chúng ta hãy phản quan tự kỷ mà chuyển hóa lấy mình. Nếu thấy mình sai lạc vào con đường nào thì phải mau quay đầu lại, chớ để mình trở thành con cháu của Ma ba tuần mà phải là đệ tử của Phật, thay thế Ngài làm bật Thầy mô phạm trong đời.
Muốn làm được như vậy, chúng ta phải biết siêng năng thể nghiệm giáo pháp Phật dạy một cách trung thực, không luống dối. Luôn thể hiện lối ứng xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người, mang tâm vị tha cứu độ muôn loài. Đừng ngại ngùng mình tài trí thua kém mà không thể hiện năng lực tu tập và hạnh nguyện lợi tha. Điều quan trọng là chúng ta biết lập nguyện lập hạnh và theo hạnh nguyện đó mà tu tập không thối chí, không lùi bước trước mọi chướng duyên trong đời.
Đức Phật vẫn khen ngợi người dù căn tính chậm chạp mà có tín tâm bền chắc, chân thật,chẳng bỏ trai giới, thường phát nguyện sám hối, tội lỗi trước đã phạm thì sau chẳng dám sai lầm. Đến khi tai nạn nghiệp chướng được tiêu diệt hết, lòng nguyện đủ rồi thì tự nhiên trí huệ phát sanh, hiện tiền được sáng suốt tỏ ngộ, thấy tánh thành Phật. Nói chung, dù chúng ta là ai, là người thế nào, nếu biết quay đầu là thấy bờ. Phải biết thân người khó được, giới pháp khó gặp, nên phải thường siêng năng tinh tấn. Ai cũng đã sẵn có Phật tánh, cũng có sẵn Như Lai tàng Viên giác Diệu trâm tràn đầy sáng suốt, cho nên chúng ta đừng bao giờ tự ti, mặc cảm từ bỏ những hạnh nguyện cao cả của mình mà thối thất nơi quả vị Vô thượng Bồ đề.
Do vậy, từ hôm nay cho mãi đến ngàn sau, chúng ta hãy luôn phát nguyện noi theo dấu chân đức Phật vượt biển trầm luân, mang ánh sáng cao cả của chân lý tối thượng soi đường cho hậu thế, ngõ hầu không cô phụ bổn hoài tâm nguyện, xuất trần tâm nguyện của mình, không hổ thẹn là trưởng tử của Đức Như Lai và còn xứng đáng là bậc thầy Mô phạm trong đời.
HT. Thích Như Niệm
Sách Như Đóa Ưu Đàm tập 37

Tác giả bài viết: HT. Thích Như Niệm

Nguồn tin: Sách Như đóa ưu đàm tập 37

Những tin mới hơn

 

Tìm kiếm bài viết

Video

Quảng Cáo

Pagoda 1
Pagoda 2

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 28

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8180

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 593440

Xem lịch Âm Dương

gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;