LỄ KHAI QUANG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN ĐẠO TRÀNG PHƯỚC SƠN - BÌNH DƯƠNG

LỄ KHAI QUANG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN ĐẠO TRÀNG PHƯỚC SƠN - BÌNH DƯƠNG
Vào lúc 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 04/ 01/ 2015 (nhằm ngày 14/ 11/ Giáp Ngọ)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý Phật tử,

Chúng tôi cung kính nghe rằng:
 
"Công đức mở mang Tam bảo nên tướng hảo trang nghiêm
Phước báu trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng"
 
Trong giữ gìn, ngoài ủng hộ, công đức hoằng pháp, hộ pháp không phải nhỏ vậy! Đạo tràng Phước Sơn kiến tạo trong thời gian ba năm. Nay đã viên thành Phật sự.
 
Từ đây: Làm cầu bến của lục độ hạnh tu, làm đuốc huệ cho bốn loài tiến bước. Công đức thù thắng này, cỏ cây vô tri chép ghi chẳng sót, lòng người hữu cảm nhắc mãi nào quên.
 
Duyên lành vừa đến, Đạo tràng tổ chức:

LỄ KHAI QUANG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN ĐẠO TRÀNG PHƯỚC SƠN - BÌNH DƯƠNG
Vào lúc 8g00, Chủ nhật, ngày 04/01/2015 (nhằm ngày 14/11/ Giáp Ngọ)